test

Stan epidemii, wywołany koronawirusem SARS-CoV-2 coraz bardziej zaczyna ciążyć osobom samozatrudnionym oraz przedsiębiorcom. W odpowiedzi Rząd Polski, przygotował pakiet nowelizacji ustaw, tzw.: tarczę antykryzysową, która ma pomóc przetrwać najtrudniejsze chwile. Poniżej przedstawiamy, najciekawsze rozwiązania, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji finansowej polskich firm.

Zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesiący

Możesz złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r.. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności

Możesz uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Według szacunków PFR, dzięki temu w gospodarce pozostanie ok. 60 mld zł.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Obowiązki przedsiębiorców

  • Od 2 kwietnia pracodawca ma obowiązek zapewnić minimum 1,5 metrowy odstęp miedzy stanowiskami pracy, jeśli z obiektywnych powodów nie jest to możliwe, wówczas można od tego odstąpić
  • Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk
  • Miejsca pracy wyłączone są z zakazu zgromadzeń, dlatego w jednym pomieszczeniu, może pracować większa liczba osób, pod warunkiem zapewnienia środków bezpieczeństwa, wymienionych powyżej.
  • Pomimo ograniczenia ilości klientów w sklepach oraz galeriach handlowych, dozwolone jest wykonywanie czynności monterskich
  • Ograniczenie ilości osób, jednocześnie przebywających w sklepie, dotyczy wyłącznie klientów

Co można zrobić dodatkowo?

Przede wszystkim warto pomyśleć o wyposażeniu pracowników w maseczki (są one obowiązkowe od 16 kwietnia ale nie zostało określone czy dotyczą one także miejsc pracy, przepis mówi o konieczności stosowania maseczek w miejscach publicznych).

Należy umożliwić pracę zdalną, dla każdego pracownika, który może w ten sposób wykonywać swoje obowiązki.

Warto uświadamiać pracowników o zagrożeniu epidemicznym i sprawdzać ich wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, które pozwolą uniknąć zakażenia.

Radzimy unikać odbioru osobistego w salonach. Lepiej złożyć zamówienie przez Internet na platformie hurton.pl z dostawą kurierem pod wskazany adres. Przypominamy, że istnieje możliwość dostarczenia towaru wprost na miejsce montażu (w przypadku przesyłek o dużych gabarytach).

Jeśli montaż odbywa się w miejscu, które stwarza ryzyko zakażenia, można poprosić inwestora o zmianę terminu instalacji.