Wartości domyślne

Login: admin
Hasło: ustawiamy przy inicjalizacji urządzenia
DHCP: Wyłączone
Adres IP: 192.168.1.8
Adres HTTP: http://192.168.1.8
Strumień główny RTSP: rtsp://admin:hasło@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:hasło@192.168.1.8:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Port TCP: 37777
Port UDP: 37778
Port HTTPS: 443
Port RTSP: 554