Administrator danych

ELTROX sp. z o.o.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
osobiście lub listownie na adres: ul. Warszawska 74, 42-202 Częstochowa
przez e-mail: [email protected]
telefonicznie: 34 333 57 59

 

Cele przetwarzania i podstawy prawne

Państwa dane przetwarzane są:

  • w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu marketingu produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy czy podjęcia działań przed jej zawarciem.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane są udostępniane w celu realizacji określonych celów:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki, w szczególności podwykonawcom – tj. firmy zarządzające oddziałami w imieniu Spółki, kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, wykonawcy usług w ramach napraw gwarancyjnych
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • bankowi kredytującemu inwestycje

Szczegółowe dane ww. podmiotów dostępne są u Administratora

 

Przekazywanie danych

Spółka nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych

 

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4. prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będą one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres obowiązywania umowy oraz 6 lat po zakończeniu trwania umowy w celach udokumentowania realizacji umowy i wypełnienia obowiązków podatkowych, nie krócej jednak niż do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnych postępowań.
 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 

Informacja o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

W oparciu o przekazane przez Państwa dane Spółka nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92