Regulamin promocji  Odkrycie tygodnia (obowiązuje od 22.01.2024)

 

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1) „Regulamin” - niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej wiążący dla Organizatora oraz  Uczestników, określający zasady i warunki Akcji Promocyjnej.

2) „Akcja Promocyjna” – Akcja Promocyjna „Odkrycie Tygodnia” prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w ramach Sklepu Internetowego.

3) “Kod promocyjny” - wygenerowany kod promocyjny w Akcji Promocyjnej „Odkrycie Tygodnia”.

4) „Organizator” – Organizator Akcji Promocyjnej: Eltrox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 74, NIP: 6462490527. 

5) „Sklep Internetowy” – Sklep Internetowy Organizatora, dostępny pod adresem  www.eltrox.pl .

6) „Uczestnik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna, w tym przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej biorący udział w Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnicy mają możliwość skorzystania z oferty Organizatora  ograniczonej czasowo oraz ilościowo, w ramach której Uczestnik może nabyć dany produkt po promocyjnej cenie w oznaczonym przedziale czasowym.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Sklepie Internetowym  www.eltrox.pl .

3. Akcja Promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych  Akcją Promocyjną lub do momentu zakończenia czasu jej trwania, w zależności od tego, które ze  zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien podjąć poniższe działania: 

a) wejść na stronę  www.eltrox.pl

b) dodać produkt objęty Akcją Promocyjną do koszyka korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”;

c) skopiować wygenerowany Kod promocyjny Akcji Promocyjnej i dodać go w polu Kod promocyjny, w koszyku zamówienia.

d) sfinalizować zamówienie zgodnie z procedurą przyjętą w Sklepie Internetowym.

3. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu wyłącznie jednego produktu objętego Akcją Promocyjną,  niezależnie od sposobu, danych osobowych, kanału sprzedaży lub konta użytkownika, którego  użył w ramach Akcji Promocyjnej, o ile w treści danej oferty ujawnionej w ramach Akcji Promocyjnej  (w polu informacyjnym, o którym mowa w § 4) nie wskazano innego limitu. Ograniczenie ilościowe  wprowadzane jest na potrzeby zapewnienia możliwości udziału w Akcji Promocyjnej przez innych  Uczestników.

4. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu produktu poza Sklepem Internetowym Organizatora. Takiej osobie nie  przysługuje status Uczestnika, a produkt zakupiony w ten sposób nie jest objęty Akcją Promocyjną.

5. Niedopuszczalny jest udział w Akcji Promocyjnej przy użyciu jakiegokolwiek oprogramowania  mającego na celu zapewnienie zautomatyzowanego zakupu danego produktu w ramach Akcji  Promocyjnej. Za powyższe oprogramowanie uważa się w szczególności korzystanie z botów lub  skryptów, które spowodują zakup bez ingerencji i świadomej decyzji Uczestnika.

 

§ 4. Objęcie produktu Akcją Promocyjną

1. Warunki sprzedaży danego produktu objętego Akcją Promocyjną są każdorazowo wskazane  przez Organizatora: 

a) w polu informacyjnym zamieszczonym na głównej stronie i podstronach Sklepu Internetowego,  oznaczonym wyraźnie jako obszar związany z Akcją Promocyjną poprzez zastosowanie  nagłówka „Odkrycie tygodnia”;

2. Powyżej wskazane pole informacyjne obejmuje ofertę sprzedaży produktu objętego Akcją Promocyjną i obejmuje informacje dotyczące danego produktu o:

a) nazwie produktu;

b) kodzie promocyjnym wygenerowanym do Akcji Promocyjnej

c) wysokości ceny pierwotnej oraz ceny promocyjnej;

d) pozostałej ilości;

e) sprzedanej ilości;

f) pozostałym czasie trwania Akcji Promocyjnej.

3. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie produkt ujawniony w powyższym polu informacyjnym, do momentu wyprzedania pozostałej ilości lub zakończenia czasu trwania Akcji Promocyjnej.

 

§ 5. Postanowienia szczególne

1. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

2. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia jej dostępności (aktywacji) na stronie internetowej  www.eltrox.pl .

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Organizatora wielokrotnie w interwałach czasowych,  zgodnie z informacjami objętymi polem informacyjnym Akcji Promocyjnej.

4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, o ile możliwość łączenia wskazano w ich treści.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości sztuk produktu objętego  Akcją Promocyjną w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu.

6. Aktualna ilość dostępnych sztuk wskazana jest w treści Akcji Promocyjnej.

 

§ 6. Wykluczenie Uczestnika z Akcji Promocyjnej

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z udziału  w Akcji Promocyjnej, w przypadku nieuczynienia przez Uczestnika zadość postanowieniom  niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach  Uczestnika sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego  przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające  prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe  dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

§ 8. Reklamacje i zwrot towaru

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane przez Uczestników: 
a) elektronicznie na adres: [email protected]

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty  zakończenia biegu Akcji Promocyjnej danego produktu. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny  opis stanu faktycznego i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia  będącego przyczyną reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia  otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu objętego Akcją Promocyjną przysługuje prawo  odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego Organizatora,  dostępnego pod adresem www.eltrox.pl

 

§ 9. Zawieszenie funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej

1. Organizator czyni wszelkie starania celem zapewnienia niezakłóconego dostępu do Akcji  Promocyjnej.

2. Organizatorowi przysługuje jednak prawo do przerwania lub zawieszenia Akcji Promocyjnej  w przypadku:

a) wystąpienia awarii lub błędu logicznego w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub Akcji 

Promocyjnej, skutkującego w szczególności brakiem dostępności danego produktu  objętego Akcją Promocyjną;

b) wystąpienia awarii lub zniszczenia infrastruktury informatycznej Organizatora lub jej części;

c) podjęcia przez osoby trzecie działań zmierzających lub skutkujących zakłóceniem działania  Akcji Promocyjnej (w tym ataki DDoS);

d) prowadzenia prac konserwacyjnych lub innych, zmierzających do modyfikacji Sklepu Internetowego, Akcji Promocyjnej lub infrastruktury związanej lub zapewniającej ich funkcjonowanie i stabilność;

e) działania siły wyższej, skutkującej zaburzeniem funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej;

f) konieczności wdrożenia nowych instytucji lub dopasowania treści Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej do wymogów zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie zastępcze w przypadku zawieszenia  funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Akcji Promocyjnej, o którym mowa powyżej.

 

§ 10. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) Organizator informuje, iż:

a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Sklepie Internetowym podczas dokonywania zamówienia na produkt objęty Akcją Promocyjną;

b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej, w tym w celu dostarczenia produktu oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

c) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika;

d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach  określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem www.eltrox.pl

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym na stronie www.eltrox.pl

2. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Organizatora oraz przepisy prawa polskiego. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie www.eltrox.pl

 

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92