W związku z zawodnością oświetlenia elektrycznego – wynikającą najczęściej z zaniku napięcia zasilającego spowodowanego przez różne czynniki losowe związane z siłami przyrody, a także powodowane przez samych ludzi – należy stworzyć system chroniący przed skutkami jego braku. Systemem takim który podczas awarii korzysta ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego jest oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie. Instalacja przekazana do eksploatacji wymaga okresowych badań, które należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej jak raz w roku. Oświetlenie ewakuacyjne będące częścią oświetlenia awaryjnego zapewnia bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwia podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92