1.   Wstęp  

Niniejszy dokument stanowi informację o realizowanej strategii podatkowej ELTROX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS, 0000175807 NIP 6462490527) do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona zobowiązana na podstawie art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT), ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT.  

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej. 

2.   Strategia podatkowa Spółki

W ramach realizowanej strategii podatkowej Spółka dąży do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w odpowiedniej wysokości.  

Spółka posiada odpowiednie procesy i procedury zarządzające prawidłowym i terminowym regulowaniem wszystkich podatków ciążących na Spółce. Procedury te dotyczą pracy nie tylko działu księgowego, ale również innych działów,  w zakresie, w którym ich działalność wpływa finalnie na proces rozliczeń podatkowych związanych z działalnością Spółki.

Odpowiedzialność za procesy dotyczące różnych podatków są przydzielane odpowiednim osobom, które odpowiednio dokumentują i monitorują procesy kontrolne, tak aby zapewnić ich skuteczność.  

Bieżący nadzór nad funkcją podatkową jest sprawowany przez osobę pełniącą funkcję Głównej Księgowej. Spółka zatrudnia wykwalifikowany zespół osób, które wykonują funkcje księgowe i podatkowe. Osoby te uczestniczą w szkoleniach mających na celu aktualizację i podnoszenie ich wiedzy podatkowej.  

Spółka realizuje ocenę ryzyka podatkowego i zarządza tym ryzykiem w ramach ogólnej kontroli wewnętrznej działalności biznesowej, realizowanej na poziomie Zarządu w stałej współpracy z Główną Księgową. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą się pojawiać ze względu na skalę działalności Spółki, a także  stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany.  

W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym monitorowane są zmiany w przepisach podatkowych przez Główną Księgową oraz poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za dane obszary podatkowe. Jeśli po takiej weryfikacji okaże się, że planowane zmiany podatkowe mają wpływ na działalność ELTROX Sp. z o.o., są one implementowane w procesy i procedury biznesowe. Implementacja ta odbywa się z udziałem osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz osób odpowiedzialnych za dany obszar biznesowy.  

Spółka z należytą starannością przygotowuje i weryfikuje swoje rozliczenia podatkowe, tak aby ustalić i wyeliminować pozycje, które mogłyby zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. 

3.  Współpraca z organami podatkowymi

Spółka nie przystąpiła do programu współdziałania prowadzonego na podstawie Ordynacji Podatkowej. Spółka terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych.  

4. Obciążenia fiskalne oraz obowiązki sprawozdawcze   

Dochody (przychody) osiągane przez ELTROX Sp. z o.o. są opodatkowane tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli w Polsce.  
Spółka rozlicza w Polsce następujące podatki: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości.   

Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych.

Spółka nie składała w roku 2021 informacji o schematach podatkowych, gdyż nie wystąpiły w niej czynności, które oprócz wywierania wpływu na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego, spełniałyby kryterium głównej korzyści.

5.  Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT.

6. Działania restrukturyzacyjne

Spółka nie podejmowała w 2021 roku żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych.

7.  Interpretacje podatkowe: 

W roku 2021 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji w zakresach: ogólnej interpretacji prawa podatkowego, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji akcyzowej.     

8.  Rozliczenia podatkowe w tzw. rajach podatkowych.

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Filtry
Kategorie
Loading...
34 387 29 92